kai_11_27さんのライブ

ライブ履歴 (1,254) » Japan 録画ライブ 福井県ーkai部屋( ´艸`) #410967892

ライブ終了: 録画は公開されていません

時間: 25:31 | 総視聴者数: 37人 | 最大同時視聴者数: 4 | 端末: iPhone |
89 MP

kai_11_27 (1254)

kai

レベル: 35 通知に追加する

kai_11_27さんのライブ履歴 (1254)

時間: 30:01 | 総視聴者数: 33人
時間: 30:01 | 総視聴者数: 19人
時間: 30:01 | 総視聴者数: 22人

すべての履歴を表示 (1254)

ページTop